1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Agility Team ry ja yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää jäsenilleen mahdollisuuden agilityn harrastamiseen, kehittää agilityn tasoa Keski-Suomessa, ohjata ja neuvoa jäseniään koulutus- ja kilpailutoiminnassa sekä luoda yhteishenkeä jäseniensä keskuuteen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– järjestää jäsenilleen agilitykoulutuksia

– järjestää agilitykilpailuja ja muita koiraurheilu- sekä koiraharrastuskilpailuja

– harjoittaa tiedotustoimintaa

– järjestää kokouksia, leirejä ja muita jäsentilaisuuksia

– harjoittaa yhteistoimintaa muiden yhdistysten kanssa

– harjoittaa erilaisia koiraharrastuksiin liittyviä tilaisuuksia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet ovat vuosi-, juniori-, kannatus- ja kunniajäseniä. 

Henkilö, joka yhdistyksen toimintaa silmälläpitäen on erikoisen ansioitunut, voidaan hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokouksessa kutsua kunniajäseneksi. Paatoksen tekoon vaaditaan talloin, että vähintään 2/3 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä on ehdotusta kannattanut. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin vuosijäsenellä, mutta hän on jäsenmaksuista vapaa.

Kannatusjäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.

4 § Jäsenmaksut

Jäsenmaksun suuruuden vuosi-, juniori- ja kannatusjäsenille tulevaksi kalenterivuodeksi määrää yhdistyksen syyskokous. Jäsen, joka liittyy yhdistykseen kalenterivuoden aikana, on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko kalenterivuodelta. Jäsenmaksu on suoritettava tammikuun loppuun mennessä. Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan tammikuun loppuun mennessä, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

5 § Jäsenyyden päättyminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun suorittamatta tai muuten olennaisesti vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. 

Erotetulla jäsenellä on oikeus saada paatos yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi kirjallisella valituksella. Se on jätettävä hallitukselle tai sen jäsenelle 14 päivän kuluessa paatoksen tiedottamisesta. Erottamispaatos on voimaantullakseen talloin vahvistettava yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3:lla annetuista äänistä. Erottamisäänestys toimitetaan aina suljetuin lipuin. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

6 § Hallitus ja sen tehtävät

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa tulevalle kalenterivuodelle valitut puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä yksi tai kaksi (1-2) varajäsentä. 

Puheenjohtajan ja varajäsenen toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, siten että jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme jäsentä. 

Hallituksen tehtävänä on

– valita keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtaja

– ottaa ja vapauttaa yhdistyksen sihteeri, hallituksen ulkopuolinen rahastonhoitaja ja muut toimihenkilöt

– valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle kokoukset

– panna toimeen yhdistyksen kokouksen paatokset

– johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten paatosten mukaisesti

– perustaa tarvittavat toimikunnat ja muut hallitusta avustavat toimielimet

7 § Yhdistyksen tilit, tilin- ja toiminnantarkastajat

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpaatos tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle. Tilin/toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. Yhdistyksen tilin- /toiminnantarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen syyskokouksen päättyessä.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja kukin erikseen.

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kokouksista on ilmoitettava jäsenille yhdistyksen internet-sivuilla tai vaihtoehtoisesti kirjeitse viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään hallituksen maaraamina päivinä vuosittain kaksi, kevätkokous viimeistään kesäkuun loppuun mennessä ja syyskokous viimeistään joulukuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– kokouksen avaus

– valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

– todetaan kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus

– hyväksytään kokouksen työjärjestys

– esitetään tilinpaatos ja vuosikertomus

– esitellään tilin- ja toiminnantarkastuskertomukset

 

 

 

– päätetään tilinpaatoksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

– kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– kokouksen avaus

– valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

– todetaan kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus

– hyväksytään kokouksen työjärjestys

– vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus

– valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle sekä yksi tai kaksi varajäsentä (1-2)

– valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan sijainen

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

– kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään jos hallitus niin päättää tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii määrätyn asian käsittelemistä varten. Kokous on järjestettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sitä koskeva vaatimus on jätetty hallitukselle.

11 § Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava saantojen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.